Petrol Hawen

ZMIANA USTAWY O DOZORZE TECHNICZNYM!

31 marca br. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. [Dz.U. poz. 568]

W art. 28 Ustawa ta przewiduje zmianę ustawy o dozorze technicznym wprowadzając przepis art. 68a umożliwiający organom jednostek dozoru technicznego odroczenie terminu wykonywania badań technicznych urządzeń technicznych, a w konsekwencji zezwolenie na ich dalszą eksploatację przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.

Wniosek o odroczenie terminu badań technicznych.

Źródło: UDT, www.paliwa.pl