Petrol Hawen

WYDŁUŻENIE TERMINU STOSOWANIA PRZEPISÓW DOTYCHCZASOWYCH DO PRZEWOZU PALIWA OPAŁOWEGO - OLEJ NAPĘDOWY DO CELÓW GRZEWCZYCH OD 31.08.2020.

Ministerstwo Finansów informuje, że w Ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych​ chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), do przewozu paliwa opałowego wydłużone zostało stosowanie przepisów dotychczasowych z 31 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Od 1 września 2019 r. zmieniły się zasady obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych).

Każdy uczestnik transakcji sprzedaży i kupna tych paliw winien złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, by otrzymać status PPO - pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub ZPO - zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców). Bez dokonania tego zgłoszenia po 31 sierpnia 2020 r. nie będzie możliwości sprzedaży paliw opałowych lub ich zakupu. Zmiana ta obejmuje również osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Do 31 sierpnia 2020 r. będzie można stosować przepisy dotychczasowe, tj. sprzedawać i kupować paliwa opałowe na dotychczasowych zasadach (oświadczania w postaci papierowej). Okres przejściowy dotyczyć będzie zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z Ustawą z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU można dokonać za pomocą usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową m.in. za pośrednictwem tej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Instrukcja rejestracji oraz formularze rejestracyjne dla pośredniczącego lub zużywającego podmiotu olejowego jest na stronie: https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil

Żródło: www.paliwa.pl