Petrol Hawen

UWAGA!! ROZPORZĄDZENIE WS. JAKOŚCI PALIW - DOTYCZY BENZYN

23 kwietnia opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. poz. 727).

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680) po §1 1 dodano §1 1a w brzmieniu:

„§ 1a. w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. dla paliw ciekłych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, w zakresie prężności par, destylacji oraz indeksu lotności, dopuszcza się stosowanie wymagań jakościowych określonych odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia dla okresu przejściowego.”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r. Polska Izba Paliw Płynnych zwraca Państwa szczególną uwagę na jakość paliw w okresie przejściowym.

Pełen tekst aktu czytaj tu>>>>>

Żródło: www.paliwa.pl